INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OOÚ“).

Marek Marenčák- Honeyland, s miestom podnikania Orechová 60, 900 42 Dunajská Lužná IČO: 53381441, zapísaný: Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 210-40253 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Je pre nás dôležitá Ochrana Vašich osobných údajov (ďalej „OOÚ“), preto dodržiavame pravidlá a Vaše OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Ak Kupujúci udelí súhlas so spracúvaním OÚ na portáli www.honeyland.sk poskytuje súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2. ZÁMER SPRACÚVANIA OÚ

Ak kupujúci poskytne svoje OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 E-shop – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

 • na účely registrácie na webovej stránke internetového obchodu prevádzkovateľa (eshopu).
 • na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a údaje o zakúpenom tovare. Na e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky
 • na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade registrácie, nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) t. j. ide o zmluvnú požiadavku a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR t.j. plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním objednávky, reklamácií a poistných udalostí
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Ak Kupujúci urobí nezáväznú objednávku tovaru e-mailom alebo smskou prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

2.2 Marketingové účely – v prípade, že ste udelili súhlas prevádzkovateľovi, a to odkliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním noviniek prostredníctvom Newslettera“ pri odosielaní objednávky. Ak si dotknutá osoba neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási kliknutím na „odhlásiť sa“ v akomkoľvek doručenom newsletteri a potvrdením zrušenia odberu. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newslettery, informácie o produktoch a novinkách. V rámci marketingu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj pre účely zisťovanie spokojnosti zákazníkov.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

2.3 Súťaž vyhlásená prevádzkovateľom – len prostredníctvom sociálnych sietí, použité informácie: nickname (používateľské meno) a za účelom odovzdania ceny výhercom súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.

Účastník súťaže má právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

OÚ, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

2.4 Bezpečnosť – Na základe zámeru zaistenia bezpečnosti zákazníkov, zamestnancov a na účelu ochrany majetku a zariadení prevádzkovateľa a priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov sú priestory predajne, skladu a časť verejného priestranstva nepretržite monitorované kamerovým systémom so záznamom. Oblasť monitorovaná kamerami je zároveň označená príslušnými piktogramami. Kamerové záznamy sú v prípade nutnosti odovzdané správnym orgánom ale orgánom činným v trestnom konaní. Prevádzkovateľ spracúva OÚ – získané z kamerového záznamu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa poskytujú právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi.

Spracúvanie OÚ považuje prevádzkovateľ za nevyhnutné z dôvodu, že nevie zabezpečiť ochranu majetku iným spôsobom ako kamerovým systémom. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely vychádza z článku 6 ods. 1 vety jedna písm. c) a f) GDPR t.j. ochrana životne dôležitých záujmov prevádzkovateľa a oprávnený záujem prevádzkovateľa. Podrobnosti poskytneme na odôvodnenú žiadosť, ktorú môžete adresovať prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu na obchod@honeyland.sk.

2.5 Uplatňovanie požiadaviek prevádzkovateľa – prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby prevádzkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti prevádzkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa.

Zámerom spracúvania týchto OÚ je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie OÚ prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je pritom ochrana jeho majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči prevádzkovateľovi.

Príjemcom OÚ sú súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

OÚ sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

2.6 Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracúva OÚ uvedené v predchádzajúcich bodoch na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľa je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľom.

Príjemcom OÚ sú daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

OÚ sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. REGISTRÁCIA

Zákazník sa môže zaregistrovať na stránke www.honeyland.sk. Zákazník môže nakupovať aj bez registrácie.

Ak sa zákazník rozhodne nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať nasledovne:

Zákaznícke konto je chránené heslom. Prihlásením do vlastného zákazníckeho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Odporúča sa zákazníkovi chrániť jeho heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Ak si zákazník založí konto na www.honeyland.sk súhlasí s tým, že OÚ v jeho konte budú vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám zákazník udeľuje súhlas na vyhodnocovanie jeho nákupného správania sa, to znamená, aké produkty si zákazník kúpil.

Registráciou, zákazník súhlasí, že jeho používateľské správanie na stránke www.honeyland.sk, bude priradené jeho zákazníckemu kontu, aby mu prevádzkovateľ mohol poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak naďalej nechcete byť registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na www.honeyland.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci, teda hosť.

4. OÚ PRE TRETIE STRANY

OÚ zákazníka môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v bode 6. Doba spracúvania.

V prípade účelu uvedeného v bode 2.5 môžu byť OÚ poskytnuté o veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a v trestných činoch príslušníkom Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný údaj týka.

5. OSOBA, KTORÁ NEDOVŔŠILA 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

6. ČAS SPRACÚVANIA

Zákazník súhlasí so spracovaním OÚ odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

Zákazník súhlasí so spracovaním OÚ odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

Zákazník súhlasí so spracovaním OÚ odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 pri splnení účelu vernostného programu ods. 2.4.

OÚ sa podľa ods. 2.5  likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj OÚ bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia OÚ získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovou činnosťou systému.

V prípade, že vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou systému v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7. PRENOS OÚ DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

9. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v online sieti.

 • IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.
 • IP adresa sa stáva OÚ ak:
 • IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

10. BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

OÚ  zákazníka sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.honeyland.sk. prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (ZÁKAZNÍKA)

Zákazník má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

11.1 Právo na opravu.

Zákazník má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

11.2 Právo na výmaz.

Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa ho týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

V prípade, že prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

11.3 Právo na prenosnosť údajov.

Zákazník má právo získať OÚ, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

11.4 Právo namietať

Zákazník má právo namietať spracúvaniu OÚ, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

11.5 Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Súhlas môžete odvolať žiadosťou doručenou e-mailom na obchod@honeyland.sk prípadne žiadosť zašlite poštou na adresu: Honeyland – Malinová 14, 900 42 Miloslavov

11.6 Právo na prístup k informáciám.

Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o spracúvaní OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, zákazník má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • zámery spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Povinnosťou prevádzkovateľa je poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Ak zákazník požiada o opakované poskytnutie OÚ, za tento úkon si môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ zákazníka spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

11.7 Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Zákazník môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

12. SÚBORY COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

12.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.honeyland.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnením formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán

Na stránke www.honeyland.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube, Google, Facebook alebo Instagram. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. www.honeyland.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Súbory cookies, ktoré používa webová stránka na www.honeyland.sk, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku a instagramu. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľa a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej a instagram stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách prevádzkovateľa a tiež si prezrieť fotky ponúkaného tovaru, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť či daný tovar kúpiť. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej a instagram stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

13. OTÁZKY PRE NÁS

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Marek Marenčák – Honeyland

Malinová 14, 900 42 Miloslavov
IČO: 53381441, DIČ:SK1083852330 Zapísaný: Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 210-40253v zastúpení/kontaktná osoba: Jozef Vrábel

e-mail: obchod@honeyland.sk

tel. č.: 0907 508 986

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.